Styrelse och stadgar

Styrelse och stadgar


Öresundsquiltarnas styrelse och stadgar


Ordförande: Lisbeth Bergström 

Sekreterare: Karin Ekman

Kassör: Lisbeth Nordberg

Ledamot: Birgitta Hortin

Ledamot: Ann-Kristin Kronqvist

Suppleant: Birgitta Olsson

Suppleant: Carmen Åberg

Revisor: Margareta Åkerlund

Revisorsuppleant: Ulrika Ekstrand

Valberedning: Barbro Fagerberg, Lena Friberg

och Inger Rasmusson.


Kontakt: oresundsquiltarna@gmail.com


Öresundsquiltarna bildades 2004 och vi träffas en gång i månaden i Folkets Hus på Limhamn. Vi har sedan starten blivit många medlemmar. Vårt mål är att lapptekniken skall leva kvar i både gammalt, nytt och riktigt modernt. Detta gör vi genom att sy traditionella mönster med gamla och nya tekniker. Art quilt är en gren av lapptekniken där man kan ta ut svängarna. Modern quilting är en annan del av lapptekniken som oftast har rena linjer och klara färger. Förutom täcken blir det väskor och många andra småsaker.
På våra möten har vi alltid någon form av demo eller något föredrag. Det kommer också alltid en butik från Sverige eller Danmark. Vill du sy det som är aktuellt just den lördagen gör du det annars tar du med dig ett eget projekt. Vi har också några studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet.

Ibland har vi specialkurser i någon teknik.


Öresundsquiltarnas stadgar antagna den 2 september 2017


§ 1 Föreningens ändamål

Öresundsquiltarna är en ideell förening med säte i Malmö.

Föreningens syfte är:

att främja intresset för quiltning och quiltens historia genom att bevara och vidareutveckla traditionella mönster och tekniker.

att inspirera till nytänkande


§ 2 Medlemskap

Medlem i föreningen är fysisk person, som vill verka för föreningens målsättning, som stöder föreningens stadgar och som erlagt årsavgift, vars storlek fastställs av föreningens ordinarie årsmöte. Medlemsavgiften erlägges per år fr.o.m. januari månad. (Gäller fr o m 2019)


§ 3 Styrelsen

Styrelsen består av ett ojämnt antal ledamöter, minst fem ordinarie och två suppleanter. Ordföranden, kassör, sekreterare, ordinarie ledamöter och suppleanter väljs av årsmötet. Styrelsen konstituerar i övrigt sig själv.

Ledamöter väljs för en tid av två år och halva antalet avgår växelvis vartannat år. Suppleanter väljs för en tid av ett år.

Styrelsen är beslutsmässig om antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av hela antalet röstberättigade ledamöter. Suppleanter äger rätt att deltaga i styrelsens sammanträden med yttrande- och förslagsrätt. Rösträtt tillkommer suppleanter när denna inträder i ordinarie ledamots ställe.


§ 4 Styrelsens uppgifter

Styrelsen verkställer årsmötets beslut och leder föreningens verksamhet i enlighet med föreningens stadgar och har det yttersta ansvaret för föreningen mellan årsmötena.

Styrelsen skall upprätta förslag till verksamhetsplan och budget som skall framläggas för årsmötet.


§ 5 Firmatecknare

Styrelsen beslutar om vem eller vilka som tecknar föreningens firma.


§ 6 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari - 31 december (gäller fr o m 2019).


§ 7 Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls före april månads utgång, på tid och plats som fastställs av styrelsen. Kallelse till ordinarie årsmöte skall av styrelsen utsändas senast tre veckor före årsmötet. Rösträtt tillkommer närvarande medlem som erlagt fastställd medlemsavgift. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.


§ 8 Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av årsmötesordförande samt anmälan om av styrelsen utsedd mötessekreterare

4. Fastställande av röstlängd

5. Årsmötets behöriga utlysande

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte årsmötesordföranden justera årsmötesprotokollet

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Revisorns berättelse

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Val av:

a/ordföranden

b/sekreterare

c/kassör

d/ledamöter

e/suppleanter

f/revisor och revisorsuppleant

g/valberedning

12. Fastställande av budget och medlemsavgift

13. Förslag till verksamhetsplan

14. Omedelbar justering av punkterna 11, 12 och 13

15. Motioner samt förslag från styrelsen

16. Övriga under mötet väckta frågor

17. Avslutning


§ 9 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall inkallas om styrelsen finner det påkallat eller om minst 1/5 av antalet medlemmar begär det.

Extra årsmöte skall hållas senast fyra veckor efter det att styrelsen erhållit begäran därom. Kallelse till extra årsmöte skall utsändas till medlemmarna senast 2 veckor före mötet. Vid extra årsmöte skall endast förekomma de ärenden, som föranlett mötets inkallande och som angivits i kallelsen.


§ 10 Valberedning

Valberedningen utses av årsmötet och består av tre ledamöter. Valberedningens ledamöter väljs för en tid av ett år. En av valberedningens ledamöter skall av årsmötet utses till sammankallande.


§ 11 Räkenskaper och revisorer

Årsmötet väljer en revisor och en revisorsuppleant för ett år. Föreningens räkenskaper avslutas per den 31 januari och skall jämte styrelsens protokoll överlämnas till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet.


§ 12 Ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar fordras beslut av ordinarie årsmöte. Beslut om ändring av stadgarna är giltigt om det biträtts av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Förslag om stadgeändring skall sändas till medlemmarna senast tre veckor före årsmötet.


§ 13 Uteslutning

Medlem, som motarbetar föreningens syfte och skadar gemensamma intressen eller uppsåtligen bryter mot föreningens stadgar och som vägrar att vidta rättelse kan uteslutas av styrelsen. Medlem, som utesluts, äger rätt att hänskjuta frågan till årsmötet.


§ 14 Föreningens upplösning

För beslut om föreningens upplösning erfordras beslut av två årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. I samband med beslut om eventuell upplösning skall samtidigt beslut fattas, om hur föreningens tillgångar eller skulder skall hanteras.